Polska Grupa Nowotworów Endokrynnych


Aktualizacja Polskich Rekomendacji Raka Tarczycy
 
Uprzejmie informujemy, że Komitet Naukowy VI Konferencji „Rak Tarczycy 2022” z dniem 9 maja 2021 podjął pracę nad aktualizacją Polskich Rekomendacji Raka Tarczycy wraz z zespołem Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej. Zakończenie pracy nad aktualizacją planowane jest na 31 grudnia 2021.
 
Zaktualizowane rekomendacje następnie przesłane zostaną do druku w Endokrynologii Polskiej. Liczymy, że będziecie Państwo mogli zapoznać się z rekomendacjami ogłoszonymi na stronie Endokrynologii Polskiej jeszcze przed Kongresem.

Informacja o PGNE
Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Przewodniczącą PGNE jest prof. dr hab. Barbara Jarząb. Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych (wcześniej Komitet Referencyjny ds. Epidemiologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy) działa od czerwca 1998 roku. Spotkania mają charakter cykliczny i gromadzą interdyscyplinarną grupę uczestników, która spotyka się regularnie co 6 m-cy w Gliwicach.
Cele działania PGNE obejmują wymianę bieżących doświadczeń naukowych oraz standaryzację metod rozpoznawania i terapii nowotworów endokrynnych. Członkowie tej grupy to przedstawiciele różnych dziedzin medycznych. Wśród nich są endokrynolodzy, histopatolodzy, medycy nuklearni, genetycy kliniczni, biolodzy molekularni, chirurdzy i biotechnolodzy. W ramach posiedzeń patomorfolodzy konsultują trudne przypadki raka tarczycy oraz innych guzów endokrynnych, które są następnie omawiane razem z klinicystami. Równolegle prowadzone jest plenarne spotkanie klinicystów i patologów na temat wybranych problemów nowotworów endokrynnych.

Każdorazowo spotkanie składa się z dwóch części:
- konsultacyjnej, której zespól patologów konsultuje trudne przypadki i ustala wspólne rozpoznanie histopatologiczne; pod koniec konferencji przypadki te są wspólnie omawiane z klinicystami
- części wykładowej poruszające najnowsze zagadnienia diagnostyki i leczenia nowotworów endokrynnych

Do zadań PGNE należą:
  1. Optymalizacja kryteriów diagnostyki różnicowej między guzami łagodnymi i złośliwymi gruczołów wydzielania wewnętrznego
  2. Rozwój metod diagnostyki molekularnej dziedzicznych zespołów nowotworowych
  3. Reprezentowanie środowiska w zakresie endokrynologii onkologicznej
  4. Informowanie o ważnych wydarzeniach
Do PGNE można zapisać się zgłaszając swoje zainteresowanie na adres: emilia.kulik@io.gliwice.pl,
z którego otrzymywać będą Państwo zaproszenia na zebrania.

Siedzibą PGNE jest:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
www.io.gliwice.pl
 
Aktualizacja Polskich Rekomendacji Raka Tarczycy - logowanie dla członków grupy roboczej